12.11.2012 Tarih ve 6360 Sayılı yasa gereği büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde 3152 sayılı kanunun 28/A maddesi değiştirilerek İl Özel İdarelerinin kapatılması ile 30 Mart 2014 tarihinden itibaren Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları illerde faaliyetlerine başlamışlardır.
        04.04.2014 Tarih ve 28962 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’ le görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.
        01.09.2016 Tarih ve 29818 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 674 sayılı KHK ile düzenlenen 3152 sayılı Kanunun 28/A maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “valiye bağlı olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli” ibaresi eklenmiştir.
        3152 sayılı kanundaki bu değişiklikten sonra; 30.12.2016 Tarih ve 29934 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’ ve ‘Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’  ile görev, yetki ve sorumlulukları yeniden tanımlanmıştır. 
        10.07.2018 Tarih ve 30474 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 273 Maddesinde görev, yetki ve sorumlulukları yeniden tanımlanmıştır. 
 
 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının görevleri şunlardır:
 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılmasını, izlenmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
b) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik etmek ve bunları denetlemek,
c) 112 acil çağrı hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,
ç) Afet ve acil yardım hizmetlerini koordine etmek ve yürütmek,
d) İlin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmek ve koordine etmek,
e) Temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerini yürütmek,
f) Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinlik, verimlilik ve stratejik plan ve performans programlarına uygunluk açısından değerlendirildiği raporu hazırlamak ve valinin değerlendirmesi ile birlikte Başbakanlığa ve ilgili bakanlıklara göndermek,
g) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi çerçevesinde kullanmak,
ğ) (Değişik:RG-30/12/2016-29934) Maden veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere aktarılan ödenekleri kullanmak,
h) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımını ödenek durumuna göre yapmak veya yaptırmak,
ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının bürolarının ihtiyaçlarını ödenek durumuna göre karşılamak,
i) Hükümet konaklarının, Başkanlığa tahsisli binaların, lojmanların, valilik ve kaymakamlık konutlarının yapım, bakım, işletme, tefrişat ve onarımını sağlamak, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve ilgili mevzuatında belirtilen ihtiyaçları karşılamak,
j) Emniyet hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları ödenek durumuna göre yapmak,
k) Merkezi idare tarafından yapılan her türlü yardımı koordine etmek, denetlemek, izlemek ve acil durumlarda bizzat yerine getirmek,
l) Gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımları yapmak ve koordine etmek,
m) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin aksadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlığınca tespit edilmesi durumunda, hizmet ve yatırımın gerçekleştirilmemesi halinde söz konusu yatırım ve hizmetleri, valinin talimatı ile yerine getirmek,
n)  Muhtar ödenekleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
o) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin gerektirdiği araç, gereç, makine, bina ve tesisleri kiralamak,
ö) 4562 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesinde verilen hak ve yetkileri kullanmak, mükellefiyetleri yerine getirmek,
p) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
r) Bağış ve yardım kabul etmek.
s) İlin ihtiyaçları çerçevesinde gerektiğinde her türlü yatırım ve hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, diğer tüzel kişilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek.
ş) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.