HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
TAMAMLANMA SÜRESİ ( En Geç )
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Verilmesi
Özel Kişiler İlk müracaat: Jeotermal Kaynak Arama Müracaat Formu, Jeotermal Kaynak Arama Projesi                                             Hak Sağladıktan Sonra: Nüfus Cüzdanı Sureti, Vergi Levhası , İmza Sirküleri ,Ruhsat Harcı, Ruhsat Teminatı, Mali Yeterlilik Belgesi 
15 Gün
(Tüzel Kişilik ve Diğer Kurumlar )Jeotermal Kaynak Arama Projesi ,Jeotermal Kaynak Arama İlk Müracaat Taahhütnamesi , Vergi Levhası , Ruhsat Harcı , Teminat Mektubu , Mali Yeterlilik Belgesi ,Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Müracaat Formu
Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı Verilmesi
Özel Kişiler İlk Müracaat: Doğal Mineralli Su arama Müracaat Formu, Doğal Mineralli Su Arama Projesi
Hak Sağladıktan Sonra: Nüfus Cüzdanı Sureti , Vergi Levhası , İmza Sirküleri, Ruhsat Harcı, Ruhsat Teminatı, Mali Yeterlilik Belgesi
15 Gün
(Tüzel Kişilik ve Diğer Kurumlar )Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi , Doğal Mineralli Su Arama İlk Müracaat Taahhütnamesi , Doğal Mineralli Su Arama Projesi , Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatı Müracaat Formu , Vergi Levhası ,Ruhsat Harcı ,Teminat Mektubu , Mali Yeterlilik Belgesi ,İmza Sirküleri
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı Verilmesi
Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Müracaat Formu ,Jeotermal Kaynak İşletme Projesi ,Teminat Mektubu ,Ruhsat Harcı
1 Ay
Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı Verilmesi
Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsat Müracaat Formu , Doğal Mineralli Su İşletme Projesi , Ruhsat Harcı, Teminat Mektubu
1 Ay
Lisanssız Elektrik Üretimi İçin Su Kullanım Hakkı Verilmesi
(Özel Kişiler) Banka Dekontu , Arazi Mülkiyet Belgesi , Tek Hat Şeması Belgesi ,Teminat Mektubu ,Ruhsat Harcı , İmza Beyannamesi
1 Ay
(Tüzel Kişilik ve Diğer Kurumlar )Ruhsat Harcı , Arazi Mülkiyet Belgesi , Tek Hat Şeması Belgesi ,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi , Şirketin Merkez ve Tebligat Adresini Gösteren Doküman , İmza Sirküleri , Teminat Mektubu , Ruhsat Harcı
Madencilik Faaliyetleri İçin 1.Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi
Madencilik Faaliyetleri İçin GayriSıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu ,Maden İşletme Ruhsatı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Heyeti Raporu , Geçiş Yolu İzin Belgesi , İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi , İtfaiye Yangın Emniyet Raporu, Sağlık koruma bandı işaretli vaziyet planı ,Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınan Karar Belgesi ,  Banka Dekontu , İmza Beyannamesi, Genel Taahütname (Patlayıcı kullanılan maden Ocakları GSM Genel Taahhütnamesi,Patlayıcı kullanılmayan Maden Ocakları GSM genel taahhütnamesi), İş Akım Şeması,İşletme Faaliyet Alanının Arazi Mülkiyet Durum Belgesi ( Orman Arazisi ise Orman İzni, Hazine Arazisi ise Hazine Arazisi olduğunun belgelenmesi),Ruhsat Sahası İçindeki Yapıların Fen ve Sağlık Kurallarına Uygun Olduğuna Dair İmar Müdürlüğünden Yazı,Ticaret Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Vergi Levhası Fotokopisi, Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait Kirleticilerin Nitelik ve Niceliğine Göre Hazırlanmış Proje ve Açıklama Raporları, Şehir Şebeke Suyu Bulunmayan Yerlerde İçme ve Kullanma Suyunun Hangi kaynaktan Sağlandığı ile Suyun Bakteriyolojik ve Kimyasal Analiz Raporu
10 Gün
Madencilik Faaliyetleri İçin 2. ve 3.Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi
Madencilik Faaliyetleri İçin GayriSıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu ,Maden İşletme Ruhsatı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Heyeti Raporu , , İmar Durum Belgesi ,  İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi , Sağlık koruma bandı işaretli vaziyet planı , Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınan Karar Belgesi , Banka Dekontu , İmza Beyannamesi, Genel Taahhütname (Patlayıcı Kullanılan Maden Ocakları GSM Genel Taahhütnamesi, Patlayıcı Kullanılmayan Maden Ocakları GSM Genel Taahhütnamesi), İş Akım Şeması, İşletme Faaliyet Alanının Arazi Mülkiyet Durum Belgesi (orman Arazisi ise Orman İzni, Hazine Arazisi ise Hazine Arazisi Olduğunun Belgelenmesi), Ticaret Sicil Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi, Vergi Levhası Fotokopisi
5 Gün
Hammadde Üretim İzin Belgesi Verilmesi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yapı Hammaddesi Talep Formu , Hammadde Üretim İzni Talep Yazısı
7 Gün
I (a) grubu maden işletme ruhsatı verilmesi
1/25000 ve 1/1000 Ölçekli Topoğrafik Harita ,Tapu Senedi ,Aplikasyon Krokisi ,Ruhsat Müracaatı İlk Talep Harcı Makbuzu ,Banka Dekontu , Maden İşletme Projesi ,Dilekçe , İmza Beyannamesi , Adres Bildirimi Taahhütnamesi ,Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınan Karar Belgesi
Hazine arazisinde is (İlgili kurum görüşleri olumlu gelmesi halinde ihaleyi alan tarafından yatırılacak işletme ruhsat bedeli için banka dekontu, İlgili kurum görüşleri olumlu gelmesi halinde ihaleyi alan tarafından yatırılacak ihale bedeli için banka dekontu )
7 Gün
Her türlü bina yapımı ve onarımlarının hakkediş tutarlarının hak sahibine ödenmesi
Fatura , Yapım İşleri Hakediş Raporu (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin) , İnşaat İşleri Kesin Hesap Raporu , SGK Prim Borcu Olmadığına Dair Belge , Resmi Yazı (Dilekçe) , Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Belge , Taahhüt Dosyası ,
5 Gün
Dilekçe Müracaatları
Dilekçe
30 Gün
Bilgi Edinme Müracaatları
Dilekçe
15 Gün
Doğrudan Temin Hakediş Ödemelerinin Yapılması
Dilekçe , Fatura , Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Belge
5 Gün
Teminat Mektuplarının Kabulu, İadesi ve Vade Uzatımının Yapılması
Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Belge , Yüklenicinin SGK Borcu Yoktur Yazısı , Dilekçe
5 Gün
Nakit Emanetlerin Kabulünün ve İadesinin Yapılması
Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Belge , Dilekçe , Yüklenicinin SGK Borcu Yoktur Yazısı , Banka Dekontu
5 Gün
İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi
Dilekçe , Yapım İşleri Hakediş Raporu , Geçici Kabul Tutanağı , Keşif Artış Oluru , Yapım İşleri Devir Sözleşmesi , Yapım İşleri Kesin Hakediş Raporu
5 Gün
Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Açık İhale Yapılması ve Sonuçlandırılması
Yüklenici İş Deneyim Belgesi , Ticaret Odası Sicil Kaydı , Dilekçe , Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi , İmza Sirküleri , Mal Alımı İşleri için Birim Fiyat Teklif Cetveli , Mal Alımı İşleri için Banka Referans Mektubu , Mal Alımı İşleri için Geçici Teminat Mektubu , Mal Alımı İşleri için Konsorsiyum Beyannamesi , Mal Alımı İşleri için Bilanço Bilgileri Tablosu , Mal Alımı İşleri için Ortaklık Durum Belgesi
60 Gün
Yapım İşlerine İlişkin Açık İhalenin Yapılması ve Sonuçlandırılması
Yapım İşleri İhalesi için Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu , Yapım İşleri İhalesi için Banka Referans Mektubu , Yapım İşleri İhalesi için Birim Fiyat Teklif Cetveli , Yapım İşleri İhalesi için Geçici Teminat Mektubu , Yapım İşleri için Ortaklık Durum Belgesi (İş Deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak ortağa ilişkin) , Yapım İşleri İhalesi için Bilanço Bilgileri Tablosu , Yapım İşleri İhalesi için Birim Fiyat Teklif Mektubu , Yapım İşleri için İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme, devam eden ve iş artışı olan işlerde) , Yapım İşleri için İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme, devam eden ve iş artışı olan işlerde) , Yapım İşleri için İş Deneyim Belgesi (İş Yönetme, Geçici kabulü yapılmış işlerde) , Yapım İşleri için İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme/İş Yönetme İş artışı ve devam eden işlerde) , Yapım İşleri İhalesi için Karma Teklif Mektubu , Yapım İşleri İhalesi için Konsorsiyum Beyannamesi , Yapım İşleri için Ortaklık Durum Belgesi (Mezuniyet Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin) , Yüklenici İş Deneyim Belgesi , Dilekçe , Yapım İşleri için İş Deneyim Belgesi (İş Denetleme, Geçici Kabulü yapılmış işlerde) , Yapım İşleri İçin Yüklenici İş Bitirme Belgesi
30 Gün
Yatırımcı Kuruluşların Yapım İşi İhtiyacına İlişkin Taleplerin Değerlendirilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı) , Mimari, Betonarme, Mekanik ve Elektrik Tesisat Projeleri ile Statik Hesap Raporu , Mimari Uygulama Projesi , Statik Proje , Mekanik Tesisat Uygulama Projesi , Elektrik Tesisatı Uygulama Projesi , Alt Yapı Projesi , Peyzaj Projesi , Yapım İşleri Mahal Listesi , Yapım İşleri Teknik Şartnamesi , Yapım İşleri Özel Teknik Şartnamesi , Tapu Tescil Belgesi , Aplikasyon Krokisi , Plankote , Yol Kotu Tutanağı , Yapı Ruhsatı Çap Belgesi (Harita Planı) , İmar Durum Belgesi , Harita (Plan) Örneği , Vaziyet Planı , Zemin Etüt Raporu , Metraj Cetveli , Hakediş Ödemesine Esas Pursantaj Listesi (Alt İş Kalemleri Listesi) , Enerji Müsade Belgesi , Doğalgaz Müsade Belgesi , Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu
30 Gün
Yapım İşleri İlk Hakediş Dosyasının Hazırlanması
SGK Hizmet Dökümü , Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Belge , All-Risk Sigorta Belgesi , İş Programı , Teknik Personel Taahhütnamesi , İnşaat Ruhsatı , Dilekçe
15 Gün
Yapım İşleri Ara Hakediş Dosyasının Hazırlanması
SGK Hizmet Dökümü , Vergi Borcu Bulunmadığına Dair Belge , Dilekçe
30 Gün
Yapım İşleri Kesin Hesap ve Kesin Hakediş Dosyasının Hazırlanması
Şantiye Elektrik-Su-Telefon Borcu Yoktur Yazısı , Geçici Kabul Tutanağı , Dilekçe , Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) , SGK Hizmet Dökümü , Su Abone Sözleşmesi , Elektrik Aboneliği Sözleşmesi , Asansör İşletme Ruhsatı , CD/DVD
45 Gün
Yapım İşleri Kesin Kabulünün Yapılması ve  Geçici Teminat İadesinin Yapılması
Dilekçe
15 gün